Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

Laatst geac­tu­aliseerd 04 november 2021

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen.

Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal. Het GWSW geeft verbeteringen in het gegevensbeheer en -uitwisseling en daarmee in de basis aan het rioleringsbeheer. Uw werk wordt beter en makkelijker. Het lost specifieke knelpunten op zoals bij revisieverwerking, dataverlies, moeizaam tot modelleren komen en datakerkhoven. Via het GWSW is het bijvoorbeeld ook eenvoudig om rioleringsdata via PDOK te publiceren.  

U kunt niet meer zonder het GWSW

Bekijk de animatie 'GWSW: Digitale standaardtaal voor stedelijk waterbeheer'. De open standaard maakt uw werk eenvoudiger en maakt slimme, nieuwe en betere toepassingen van data mogelijk. De winst van gegevensstandaardisatie en -uitwisseling is in een kosten-baten-analyse in kaart gebracht. Lees een nadere toelichting op (het waarom van) het GWSW. Voor bestuur en management is een algemene brochure beschikbaar.

Het GWSW is een verplichte open standaard volgens de landelijke pas-toe-of-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. Stichting RIONED adviseert hoe u het GWSW in aanbestedingen moet toepassen.

Voor wie op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen, meld u aan voor de Nieuwsbrief Gegevensbeheer en bekijk eerdere edities in het archief. 

Technische opbouw, huidige versie en wijzigingen

Het GWSW is een ontologie (een semantisch rijk gegevensmodel) voor de gegevensuitwisseling op het gebied van rioleringsbeheer en stedelijk water. Op https://apps.gwsw.nl vindt u de tools om datasets in GWSW-formaat te ontsluiten en valideren. U vindt daar ook beschrijvende documenten van enkele toepassingen en testbestanden.

Via https://data.gwsw.nl kunt u bij de concepten (termen, definities, kenmerken, relaties, domeinwaarden) en soortenboom van het model als geheel en van de toepassingsgerichte modules. Verder is een toelichting beschikbaar op de toepassingsgerichte GWSW-modules en de toe te passen uitwisselformaten en minimale datasets.

Bekijk ook relevante informatie over de huidige versie van het GWSW, de releaseplanning en een overzicht van recente updates.

Het GWSW wordt ontwikkeld, beheerd en het gebruik ervan gefaciliteerd door de GWSW ontwikkel- en beheerorganisatie van Stichting RIONED in nauwe samenwerking met de stakeholders uit haar achterban. Die werkt op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in een kerntakennotitie.

De ontwikkeling van het GWSW is mede gefinancierd door het Fonds Fysieke Leefomgeving(voorheen: Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek).

Stichting RIONED hanteert vaste procedures voor het ontwikkelen en wijzigen van het GWSW. Het GWSW wordt uiteraard afgestemd op andere standaarden, normen en informatiemodellen in de bebouwde omgeving. Door aanvullingen, verbeteringen en genoemde afstemming zal het GWSW komende jaren uitgebreid en aangepast worden om steeds betere toepassingen mogelijk te maken.

Hebt u wensen of opmerkingen? Neem contact op met Eric Oosterom, programmamanager Data en Informatie, via 0318-631 111 en gwsw@rioned.org.