Huidige versie GWSW en planning

Laatst geac­tu­aliseerd 12 februari 2024

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.

De huidige versie van het GWSW is 1.6 (vastgesteld per 25 november 2022 en gepubliceerd in januari 2023). Deze versie omvat:

  • Een flink aantal aanvullingen en verbeteringen op GWSW-Basis (zie de wijzigingsvoorstellen in het logboek), onder meer voor verdere afstemming met het IMBOR.
  • Toevoeging van de module GWSW-Kengetallen voor uniforme data-aanlevering voor afvalwaterprognoses en de analyse van afvoernetwerken.

Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven. Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk op de GWSW-server via data.gwsw.nl

Ontsluiting GWSW-dataset via PDOK

Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK) is hét platform voor open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Kadaster en Stichting RIONED hebben een generieke ontsluiting van gemeentelijke datasets vanaf de GWSW-server naar PDOK gerealiseerd. De rioleringsdata van bijna 90 gemeenten en de helft van de waterschappen zijn nu (1 maart 2023) beschikbaar via de PDOK viewer (app.pdok.nl/viewer/). Ook de andere gemeentelijke en waterschaps-bronhouders zijn van harte welkom hun datasets te ontsluiten via PDOK. Na instemming van een bronhouder kan dat snel en automatisch worden geregeld. De rioleringsdata is via de GWSW server en PDOK beschikbaar onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Meer informatie daarover kunt u vinden op de Creative Commons website.

Releaseplanning en versiehistorie

Speerpunten in 2024 en 2025 is allereerst de adoptie (implementatie en gebruik) van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Bovendien zullen in 2024 meerdere deelmodellen afgerond en gepubliceerd worden: GWSW-Maatregelen (onderhoud), GWSW-Gemalen (vaste gegevens en onderhoud), GWSW-Persleidingen (vaste gegevens en conditiemeting), GWSW-Vacuumriolering, GWSW-Inmeten, het maken van een aantal nieuwe conformiteitsklassen, en volledige integratie van de informatiemodellen IMBOR en GWSW.

Ook is het GWSW-team bezig om samen met CROW het ontwikkelprogramma BORius (Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaard) op te zetten, een BOR-brede GWSW-achtige standaard voor registratie en uitwisseling van beheerdata. Dit zal het IMBOR en GWSW omvatten, maar ook bijvoorbeeld het Gegevenswoordenboek Stedelijk Licht (GWSL).  

Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW-Uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan ingediende en afgeronde wijzigingsverzoeken door gebruikers meegenomen worden. 

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in principe ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.

Algemeen Versienummer Wat verandert er?
December 2022 GWSW 1.6 (vigerend) Wijzigingsvoorstellen uit implementaties/review en
toevoeging van GWSW-Kengetallen.
Juli 2024 GWSW 1.7 - Toevoeging pre-GWSW deelmodel Persleidingen (vaste gegevens)
- Toevoeging pre-GWSW deelmodel Gemalen (vaste gegevens)
- Toevoeging pre-GWSW deelmodel Vacuumriolering, en
- Toevoeging pre-GWSW deelmodel Maatregelen (onderhoud)
December 2024 of Juli 2025 GWSW 1.8 - Bevestiging/fine-tuning pre-GWSW deelmodellen van versie 1.7
- Toevoeging GWSW-Inmeten (Revisies) 
- Toevoeging GWSW-Maatregelen (gehele levenscyclus)
Nader te bepalen GWSW 2.0 Majeure wijziging:
- In samenhang met BORius/IMBOR (CROW) en het Gegevens-
woordenboek Stedelijk Licht (GWSL) zal de uitwisseling 
van areaaldata worden ingericht conform het topmodel
NEN 2660-2. Dat zal leiden tot aanpassingen aan het
OroX uitwisselformaat.
Nader te bepalen Nader te bepalen Nog te ontwikkelen modules:
> Toevoeging GWSW-Gemalen (onderhoud)
> GWSW-Meten (als nadere specificatie vanuit GWSW-Gemalen)
> GWSW-Grondwater/Drainage (pre-GWSW), in samenhang
met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)
> GWSW-Contractvorming (i.s.m. CROW contractspecificaties)
> GWSW koppelen met productcatalogi van leveranciers

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.

GWSW-applicatietoetsing

De adoptie van het GWSW is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden). Stichting RIONED heeft in 2020/21 een applicatietoetsing laten uitvoeren op basis van GWSW-versie 1.5 voor OroX en HydX. De toetsing werd uitgevoerd door J en L datamanagement. In 2019 werd een applicatietoetsing uitgevoerd op basis van versie 1.4 voor OroX en RibX. Meer over de GWSW-applicatietoetsing.